Auctions

Santa Cruz 59-B

Santa Cruz 59-B

Type: House
Auction date: Thursday 8 April 2021
Starting bid: Afl. 203.000,00

Montaña 36

Montaña 36

Type: House
Auction date: Friday 14 May 2021
Starting bid: Afl. 332.221,00